PARTIOINFO

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

HISTORIA

Kansainvälinen partioliike sai alkunsa vuoden 1907 elokuussa. Tuolloin englantilainen kenraalimajuri Robert Baden-Powell järjesti Brownsean saarella Englannissa leirin, jolla hän kokeili kehittämäänsä poikien kasvatusjärjestelmää. Kokemusten pohjalta hän julkaisi kirjan Scouting for Boys (Partiopojan kirja) vuonna 1908.

Partiosta tuli nopeasti myös tyttöjen harrastus ja se levisi ympäri maailmaa. Suomi kuului ensimmäisten partiomaiden joukkoon – maahamme perustettiin partioryhmiä jo vuonna 1910. Vuonna 1972 Suomen Partiotyttö- ja Partiopoikajärjestöt yhdistyivät Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry -nimiseksi järjestöksi.

ARVOT

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja.

Lapset ja nuoret sitoutuvat partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Partioihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, ovat partioliikkeen arvojen perusta. Lupauksen antamista ja sen merkitystä käsitellään aina ennen lupauksenantotilaisuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla esimerkiksi tarinoiden tai keskustelujen avulla. Partioihanteet ja niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain.

Partiolupauksen antaminen ja sitoutuminen partion arvoihin ovat osa partiomenetelmää. Partiomenetelmä vie kohti partion päämäärää – persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisten, vastuuntuntoisten, aktiivisten sekä itsenäisesti ajattelevien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenien kasvattamista.

Partiotoiminta on Suomessa kaikille avointa. Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

PARTIOKASVATUS

Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Partion tavoitteita konkretisoivat neljä kasvatustavoitetta: Suhde itseen, Suhde toisiin ihmisiin , Suhde yhteiskuntaan ja Suhde ympäristöön.

Partiomenetelmä taas vastaa kysymykseen, miten partion päämäärään päästään. Se on työväline, jolla suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa. Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu partion kansainvälisten kattojärjestöjen WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin.

Partiomenetelmässä on kahdeksan osaa: Sitoutuminen partion arvoihin, Symboliikka, Nousujohteisuus, Vartiojärjestelmä, Tekemällä oppiminen, Aikuinen tuki, Päivän hyvä työ ja Toiminta luonnossa. Partiomenetelmä on kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä; kaikkien osien tulee olla mukana partiotoiminnassa. Ei tietenkään joka hetki, mutta toiminnassa kokonaisuutena. Partiomenetelmää käytetään koko ajan ikäkausien suorittaman partio-ohjelman taustalla.

Partiomenetelmä on partiolle valittu tapa toimia. Myös muunlaisilla menetelmillä voisi päästä partion päämäärään, mutta se ei olisi partiota.

KANSAINVÄLISYYS

Partio on kansainvälinen harrastus. Maailmassa on yli 40 miljoonaa partiolaista lähes kaikissa maissa. Ainoastaan Andorrassa, Kiinassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa, Laosissa ja Myanmarissa ei ole partiotoimintaa.

Kansainvälisyys näkyy Suomen partiotoiminnassa muun muassa erilaisten ulkomaille kohdistuvien partioretkien muodossa, ulkomaalaisten vieraiden kohtaamisissa leireillä ja lippukunnan toiminnassa sekä kehitysyhteistyöprojekteihin osallistumisissa.

Kansainvälisyys on osa partiotoimintaa ja partion kasvatustavoitteisiin kuuluu, että partiolainen on kiinnostunut myös muista kulttuureista sekä arvostaa ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja.


Suorien lainausten lähteet:

http://www.partio.fi/tutustu-partioon

http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/partiokasvatus